Centrum environmentálnych aktivít

Mesto Trenčín stále nezákonne utajuje právny audit

Hoci sa občania Trenčína už od roku 2011 domáhajú sprístupnenia Správy z právneho auditu Mesta Trenčín, najnovší postup mesta ich snahy znovu odďaľuje. Mesto totiž v odvolacom súdnom konaní začalo argumentovať tým, že požadovanú správu už nemá, pretože ju odpredalo naspäť jej autorovi.


Hoci sa občania Trenčína už od roku 2011 domáhajú sprístupnenia Správy z právneho auditu Mesta Trenčín, najnovší postup mesta ich snahy znovu odďaľuje. Mesto totiž v odvolacom súdnom konaní začalo argumentovať tým, že požadovanú správu už nemá, pretože ju odpredalo naspäť jej autorovi.

Súd už dvakrát vyhovel žalobe Centra environmentálnych aktivít (CEA), avšak mesto ani po štyroch rokoch požadovanú informáciu nesprístupnilo. Počas uplynulého obdobia mesto účelovo obchádzalo a porušovalo zákon v zjavnej snahe utajiť výsledky právneho auditu, ktorý skúmal stav zanechaný bývalým vedením mesta. Mesto najskôr tvrdilo, že sprístupnením správy by porušilo ochranu duševného vlastníctva podľa autorského zákona, neskôr správu nesprístupnilo, lebo údajne nevedelo, čo vlastne žiadateľ chce. Krajský súd v Trenčíne v máji 2014 tieto argumenty mesta zamietol a vyhovel žalobe CEA, pričom mestu prikázal, aby správu sprístupnilo. Mesto sa proti rozsudku odvolalo na Najvyšší súd. Najnovšie sa mesto bráni tým, že správou nedisponuje, pretože ju už nepotrebovalo a z dôvodu ochrany autorských práv ju odpredalo naspäť autorovi. K tejto námietke predložila právna zástupkyňa CEA vyjadrenie na súd v tom zmysle, že argumenty mesta neobstoja a nijako neodôvodňujú nesprístupnenie právneho auditu.

Postup mesta pri vybavovaní tejto infožiadosti je ukážkovým príkladom obchádzania zákona. Mesto pomocou vymyslených dôvodov a pseudoargumentov zjavne hrubo porušuje ústavné právo verejnosti na informácie. Sme presvedčení o tom, že kúpna zmluva, ktorou mesto údajne spätne odpredalo Správu, je simulovaným právnym úkonom, ktorý nepožíva zákonnú ochranu a ktorého jediným zmyslom je zabránenie prístupu verejnosti k požadovanej správe,“ konštatuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS, ktorá v tomto spore zastupuje žiadateľa – CEA. „Presne takéto postupy povinných osôb popierajú účel ústavného práva na informácie, čím sa toto základné právo stáva iluzórnym a nevykonateľným,“ zdôrazňuje Kováčechová.

Krajský súd v Trenčíne pred rokom konštatoval, že neexistuje dôvod, pre ktorý by bolo možné Správu z právneho auditu nesprístupniť a mestu uložil povinnosť poskytnúť ju žiadateľovi. Správa bola vypracovaná na základe zmluvy o poskytnutí právnych služieb a mesto za ňu právnej kancelárii primátorovho známeho zaplatilo 9.600 eur s DPH. Teraz ju mesto údajne predalo naspäť za 1 euro.

Urputná snaha primátora Richarda Rybníčka doslova za každú cenu pred občanmi utajovať informácie o stave, v akom mesto zanechal jeho predchodca Branislav Celler, je po štyroch rokoch ešte prekvapujúcejšia než vtedy. Včasný a efektívny prístup občanov k informáciám je kľúčom ku kontrole verejnej moci a poistkou proti jej zneužívaniu. Primátor rád hovorí o politickej zodpovednosti, ale v tomto prípade sa vydal presne opačnou cestou, v demokratickej spoločnosti úplne neakceptovateľnou. Myslím, že pre Trenčanov, ktorí volili zmenu a očakávali obnovu zákonnosti, transparentného a slušného fungovania samosprávy, je to veľkým sklamaním,“ hovorí Norbert Brázda, spoluzakladateľ CEA.

Základné informácie o spore:
Občianske združenie Centrum environmentálnych aktivít (CEA) z Trenčína požiadalo ešte v roku 2011 mesto Trenčín o poskytnutie informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Išlo o Správu z právneho auditu. Vtedy Mesto požadovanú informáciu nesprístupnilo s odôvodnením, že by tým porušilo ochranu duševného vlastníctva podľa autorského zákona. Združenie CEA zastúpené E. Kováčechovou sa proti rozhodnutiu mesta bránilo na súde, pričom namietalo, že správu z právneho auditu nemožno považovať za predmet autorského práva, a teda neexistujú dôvody, pre ktoré by mesto mohlo nesprístupniť požadovanú informáciu. Súd žalobe vyhovel a zrušil obe rozhodnutia mesta z dôvodu, že toto nepredložilo súdu kompletný spisový materiál.

Žalovaný – mesto Trenčín – teda rozhodoval o infožiadosti opätovne. Vo februári 2013 mesto Trenčín začalo tvrdiť, že zo žiadosti CEA o informáciu nie je zrejmé, akú informáciu vlastne chce a žiadalo, aby CEA konkretizovalo, o ktoré informácie zo správy má záujem. Hoci CEA potvrdila, že žiada sprístupniť celú správu, mesto ju neposkytlo ani nevydalo rozhodnutie o jej nesprístupnení. Na odvolanie CEA proti fiktívnemu rozhodnutiu mesto odpovedalo listom, podľa ktorého žiadateľ (CEA) nedoplnil svoju žiadosť, a preto informáciu nesprístupnilo a žiadosť odložilo záznamom v spise. CEA preto podalo druhú žalobu, o ktorej v apríli 2014 rozhodol Krajský súd v Trenčíne tak, že žalobe v plnom rozsahu vyhovel a prikázal mestu, aby požadovanú správu sprístupnilo.

Z rozsudku Krajského súdu v Trenčíne vyberáme:
"Celý postup [Mesta Trenčín] sa tak súdu javí ako účelový, v úmysle nesprístupniť žalobcovi požadovanú informáciu a dokonca ako postup, ktorým sa malo žalobcovi zabrániť preskúmať postup žalovaného. ... Zmyslom informovanosti občanov o verejnej moci je pre túto moc samu esenciálnou spätnou väzbou, kvalitatívnym faktorom a zároveň aj poistkou proti zneužitu. Ďalším nepopierateľným významom subjektívneh,o a tým aj vynútiteľného práva na informácie je jeho funkcia kontrolná vo vzťahu k fungovaniu verejnej moci. Dostatočne rozsiahly, jednoduchý a rýchy prístup k informáciám má tiež priaznivý vplyv na dôveru občanov v demokratické inštitúcie a na ich ochotu podieľať sa na verejnom živote. Situácie, kedy samotné získavanie podkladových informácií robí občanom problémy, sú pre nich demotivujúce, pretože tým nadobúdajú pocit nemožnosti účinne ovplyvniť správu vecí verejných."

Rozsudok a ďalšie dokumenty k téme sú dostupné tu: https://www.scribd.com/collections/14075667/Pravny-audit

Proti rozsudku krajského súdu sa Mesto odvolalo a prednedávnom sa vyjadrilo, že Správu odpredalo naspäť jej
autorovi, keďže splnila účel a mesto ju už nepotrebuje, navyše – údajne si to vyžaduje ochrana autorských práv.


VIA IURIS je občianske združenie, ktoré od roku 1993 pomáha ľuďom obhajovať svoje práva a zúčastňovať sa na rozhodovaní o veciach verejných. Prispieva k tomu, aby štátne orgány konali zodpovedne a zúčastňuje sa na reforme slovenského súdnictva.

 


created by ChangeNet
CEA - Centrum environmentálnych aktivít,
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín, Tel.: 032/6400 400, E-mail: medal@changenet.sk